หน้าหลัก โครงสร้างการบริหาร ติดต่อองค์กร
ระเบียบกฎหมาย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติภาษ๊ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2562
ข้อหารือการปฏิบัติตามกฎหมาย ปี 2562
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
พระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561
แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10
จากข้อมูลทั้งหมด 11 ข้อมูล
กลับด้านบน
จำนวน
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
3
สัปดาห์นี้
3
เดือนนี้
137
ปีนี้
1675
ทั้งหมด
1675