หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
 
Hot News
อบต.หนองบัว จ.กาญจนบุรี ยินดีต้อนรับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 034-540963 ดูแล ใส่ใจ ห่วงใย ทุกครัวเรือน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment : ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.nongbua-sao.go.th/... https://www.nongbua-sao.go.th/... กดถัดไปเพื่อดูในส่วนของ สำนักปลัด,กองคลัง,กองช่าง,กองสวัสดิการสังคม
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.nongbua-sao.go.th/... https://www.nongbua-sao.go.th/... https://www.nongbua-sao.go.th/...
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.nongbua-sao.go.th/... https://www.nongbua-sao.go.th/...
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.nongbua-sao.go.th/... https://www.nongbua-sao.go.th/... อยู่ในไฟล์ หน้า 40-90
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.nongbua-sao.go.th/... https://www.nongbua-sao.go.th/...
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.nongbua-sao.go.th/... https://www.nongbua-sao.go.th/... https://www.nongbua-sao.go.th/... https://www.nongbua-sao.go.th/...
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.nongbua-sao.go.th/... https://www.nongbua-sao.go.th/... https://www.nongbua-sao.go.th/... https://www.nongbua-sao.go.th/... https://www.facebook.com/profi...
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.nongbua-sao.go.th/... https://www.nongbua-sao.go.th/...
o9 Social Network https://www.nongbua-sao.go.th/...
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.nongbua-sao.go.th/...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.nongbua-sao.go.th/...
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.nongbua-sao.go.th/...
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.nongbua-sao.go.th/...
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.nongbua-sao.go.th/...
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.nongbua-sao.go.th/...
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.nongbua-sao.go.th/...
o18 E-Service https://www.nongbua-sao.go.th/...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.nongbua-sao.go.th/... https://www.nongbua-sao.go.th/...
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.nongbua-sao.go.th/...
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.nongbua-sao.go.th/...
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.nongbua-sao.go.th/...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.nongbua-sao.go.th/...
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.nongbua-sao.go.th/...
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.nongbua-sao.go.th/...
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.nongbua-sao.go.th/...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.nongbua-sao.go.th/... https://www.nongbua-sao.go.th/... 1.คำสั่ง ที่ 70/2566 ลว.18 ม.ค.66
2.คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบ 2566
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.nongbua-sao.go.th/... https://www.nongbua-sao.go.th/... https://www.facebook.com/profi... มี 4 ช่องทาง
1.ตู้ไปรษณีย์ (ส่งตามที่อยู่ อบต.หนองบัว)
2.เว็บไซต์
3.เฟซบุ๊ค อบต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
4.กล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.nongbua-sao.go.th/...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.nongbua-sao.go.th/...
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy https://www.nongbua-sao.go.th/...
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy https://www.nongbua-sao.go.th/...
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี https://www.nongbua-sao.go.th/...
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.nongbua-sao.go.th/...
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต https://www.nongbua-sao.go.th/...
o37 รายงานการกำกับติตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน https://www.nongbua-sao.go.th/...
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี https://www.nongbua-sao.go.th/...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้อ URL คำอธิบาย
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.nongbua-sao.go.th/...
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม https://www.nongbua-sao.go.th/...
o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.nongbua-sao.go.th/...
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://www.nongbua-sao.go.th/...
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://www.nongbua-sao.go.th/...
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 094-2929987
Nongbua  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190 โทรศัพท์ : 034-540-963 โทรสาร : 034-540-963
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
จำนวนผู้เข้าชม 3,524,992 เริ่มนับ 5 ก.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10