หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
....................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
วิสัยทัศน์ อบต.หนองบัว
"หนองบัวน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการบริหารงานโปร่งใส
ใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมสนับสนุนการท่องเที่ยว"
ศาสนสถานในตำบลหนองบัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุเลียบ
1
2
3
4
5
 
 
 
Hot News
อบต.หนองบัว จ.กาญจนบุรี ยินดีต้อนรับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 034-540963
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองบัว
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ
ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน
เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
...............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสรรหาบุคลากร กองทุนหลักประกันสุขภาพ  
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 


-กิจการสภา- [ 6 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 117 
 
 
 
 
 
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก [ 21 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 163 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อฝายน้ำล้น หมู่ที่ 7 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทร [ 20 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 187 
ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 7 บ้านพุประดู่ [ 16 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 147 
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือ และสาระสำคัญของสัญญาห [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 166 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 145 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 28 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 158 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
  หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ. ข่าวสารในเครือข่าย ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
 
   
 
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ยึดถือกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการ ในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว75  [ 12 ม.ค. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) และเร่งรัดการบันทึกข้อมูลระบบ กสว. มท 0820.2/ว81 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) กศ. มท 0816.1/ว3179  [ 12 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ พาคิด+พาทำ การจัดการเรียนรู้วิถีบูรณาการองค์รวม เพื่อสร้างสมรรถนะและอัจฉริยะภาพเด็กไทย แห่งศตวรรษที่ 21 STEAM EDUCATION กศ. มท 0816.1/ว3178  [ 12 ม.ค. 2565 ]
สารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2565) กศ. มท 0816.3/ว82  [ 12 ม.ค. 2565 ]
ขอเอกสารประกอบการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและทวิศึกษาของ อปท. (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว83 [เอกสารแนบ]  [ 12 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ยึดถือกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว75  [ 12 ม.ค. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว79 [บัญชีแนบท้าย]  [ 12 ม.ค. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว78  [ 12 ม.ค. 2565 ]
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.3/ว80 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 ม.ค. 2565 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบ สน.บถ. มท 0809.6/ว5  [ 12 ม.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา สล. มท 0801.2/ว64  [ 11 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2565 และโครงการโรงเรียนปลอดภัย (Zero Waste School) ปี 2565 กศ. มท 0816.3/ว69 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ม.ค. 2565 ]
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว4  [ 11 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือรณรงค์ (สร้างวิถีครู) ด้วยงานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว58  [ 11 ม.ค. 2565 ]
แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว57 [แบบรายงาน]  [ 11 ม.ค. 2565 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว63 [เอกสารแนบ]  [ 11 ม.ค. 2565 ]
สำรวจการดำเนินการ/การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว62  [ 11 ม.ค. 2565 ]
ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา สน.บถ. มท 0809.6/ว3 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 10 ม.ค. 2565 ]
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ ๘ กศ. มท 0816.3/ว59  [ 10 ม.ค. 2565 ]
สำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กลุ่มเด็กอายุ 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว56  [ 10 ม.ค. 2565 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2564 สน.คท. มท 0808.3/ว51 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ม.ค. 2565 ]
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษให้แก่ครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว22 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ม.ค. 2565 ]
การกำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 เพื่อรองรับการเปิดเมืองตามนโยบายประเทศ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว55  [ 10 ม.ค. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลในแบบรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว54 [บัญชีแนบท้าย]  [ 10 ม.ค. 2565 ]
   
   
 
กจ 0023.3/ว 650 การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 12 ม.ค. 2565 ]    
กจ 0023.1/ว 21 ขอเปลี่ยนแปลงวันโครงการอบรมการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  [ 12 ม.ค. 2565 ]    
กจ 0023.1/ว 511 ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 11 ม.ค. 2565 ]    
กจ 0023.3/ว 385 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (มกราคม - มีนาคม 2565)  [ 7 ม.ค. 2565 ]  
กจ 0023.3/ว 289 การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564  [ 6 ม.ค. 2565 ]  
กจ 0023.3/ว 283 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 (เดือนมีนาคม 2564)  [ 6 ม.ค. 2565 ]  
กจ 0023.3/ว 280 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบ 2565 งวดที่ 2  [ 6 ม.ค. 2565 ]  
กจ 0023.3/ว 219 ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับเหตุสาธารณภัย  [ 6 ม.ค. 2565 ]  
กจ 0023.3/ว 1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและขแความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายในการขับเคลื่อนพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  [ 4 ม.ค. 2565 ]  
กจ 0023.4/ว 85 แนวทางการเสนอพยานหลักฐานใหม่ของผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 99 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561  [ 4 ม.ค. 2565 ]  
กจ 0023.3/ว 22928 ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (ประกาศมาแล้ว 5 วัน)  [ 30 ธ.ค. 2564 ]  
กจ 0023.2/ว 913 สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพเพื่อการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ประกาศมาแล้ว 5 วัน)  [ 29 ธ.ค. 2564 ]  
กจ 0023.4/ว 22812 การรวบรวมหลักฐานค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (ประกาศมาแล้ว 5 วัน)  [ 29 ธ.ค. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 22854 รายงานผลการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 5 วัน)  [ 29 ธ.ค. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 22849 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 5 วัน)  [ 29 ธ.ค. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 911 การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงปี 2565  [ 28 ธ.ค. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 910 ประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  [ 28 ธ.ค. 2564 ]  
กจ 0023.1/ว 22745 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 (ประกาศมาแล้ว 6 วัน)  [ 28 ธ.ค. 2564 ]  
กจ 0023.2/ว 22693 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําปี 2565 ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 ธ.ค. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 903 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับประเทศ  [ 23 ธ.ค. 2564 ]  
   
   
 
อบต.หนองนกแก้ว กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองนกแก้ว ประชุมสภาองค์บริหารส่วนตำบลหนองนกแก้ว สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองลู [ 11 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
อบต.หนองลู นายก อบต.หนองลู แถลงนโยบายการพัฒนา 6 ด้านต่อสภาองคต์การบริหารส่วนตำบล [ 7 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 37 
อบต.หนองลู นายอำเภอสังขละบุุรี เปิดประชุม สภา อบต.ครั้งแรก หลัง กกต. ประกาศผลการเลือกตั้ง [ 7 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 37 
อบต.หนองนกแก้ว ไหว้ศาลพระภูมิ เจ้าที่ [ 7 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 21 
อบต.หนองนกแก้ว ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง ที่ 1 ประจำปี 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
ทต.ลิ่นถิ่น ประกาศเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น เรื่อง นโยบายการสร้างวัฒนธรรมองค์กร งดรับของขวัญ / กระเ [ 6 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 21 
อบต.หนองนกแก้ว จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 🧹เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ พระบาท [ 5 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 23 
อบต.หนองนกแก้ว ประฃุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกแก้ว (ครั้งแรก) [ 30 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
อบต.หนองนกแก้ว โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหน [ 27 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
ทต.ลิ่นถิ่น ประกาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ เรื่องแจกโฉนดที่ดิน [ 15 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 196 
ทต.ลิ่นถิ่น ประกาศ เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 97 
ทต.ลิ่นถิ่น ประกาศเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 245 
อบต.หนองนกแก้ว จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบ [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 23 
   
   
 


อบต.หนองปลิง ซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2565 ]อบต.หนองนกแก้ว จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]อบต.หนองปลิง ซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2565 ]อบต.หนองนกแก้ว จ้างเหมาบำรังรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางรถฟอร์ด ทะเบียน กง 1092 กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]อบต.หนองนกแก้ว ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]อบต.ไล่โว่ ซื้อTP-LINK (ตัวดึงสัญญาณอินเทอร์เน็ต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]อบต.ไล่โว่ จ้างผู้ช่วยครูดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]อบต.ไล่โว่ จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการประชาคมหมู่บ้านจำนวน 1 ป้าย และ สติกเกอร์ชื่อหมู่บ้าน จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2565 ]อบต.หนองลู จ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัวในรูปแบบ Home lsoution และผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ ที่ศูนย์พักคอยบ้านเวียคะดี้ โดยวิธีเฉพ [ 5 ม.ค. 2565 ]อบต.หนองบัว ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลประจำเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2565 ]อบต.หนองบัว ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2565 ]อบต.หนองบัว ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2565 ]อบต.หนองนกแก้ว ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตตำบลหนองนกแก้วและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]ทต.ลิ่นถิ่น ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อสำหรับปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำร้อน ของสถานที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน้ำพุร้อนลิ่นถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]อบต.หนองปลิง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]อบต.หนองปลิง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กและเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ LED ขาวดำ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]ทต.ลิ่นถิ่น จ้างเหมาทำบอร์ดโครงสร้างเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2564 ]ทต.ลิ่นถิ่น จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุถ่อง จำนวน ๕๑ คน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 29 ธ.ค. 2564 ]ทต.ลิ่นถิ่น จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบาง จำนวน ๓๑ คน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ วันทำการ(ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๓๑ มกราคม ๒ [ 29 ธ.ค. 2564 ]อบต.หนองบัว ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2564 ]

   
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
       
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
 
   
 


ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลประจำเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2565 ]ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2565 ]

 
   
 
วัคซีนที่มาลงทะเบียนกัน ได้มาหรือยังครับ (11 พ.ย. 2564)    อ่าน 93  ตอบ 1  
ติดต่อ สอบถาม (11 พ.ย. 2564)    อ่าน 74  ตอบ 0  
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ออกวันที่เท่าไหร่คะ (5 พ.ค. 2564)    อ่าน 115  ตอบ 1  
   
 
 
 
 

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-

วัดถ้ำขุนแผน
 
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา
รับเรื่องปัญหาความต้องการและ
ข้อเสนอแนะของประชาชน
สายตรงปลัด
โทร : 085-7001188
     
  GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
 
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
  ประมวลผลสำรวจ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
     
คำแนะนำการชำระภาษี
    ภาษีป้าย
    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   
     
 คู่มือประชาชน
  เอกสาร แบบฟอร์ม
    สำหรับติดต่อราชการ
   
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
KNOWLEDGE
MANAGEMENT
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 034-540-963
Nongbua  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190 โทรศัพท์ : 034-540-963 โทรสาร : 034-540-963
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
จำนวนผู้เข้าชม 572,202 เริ่มนับ 5 ก.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10