หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
นางอมราลักษณ์ ใบบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
วิสัยทัศน์ อบต.หนองบัว
"หนองบัวน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการบริหารงานโปร่งใส
ใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมสนับสนุนการท่องเที่ยว"
ศาสนสถานในตำบลหนองบัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุเลียบ
1
2
3
4
5
 
 
 
Hot News
อบต.หนองบัว จ.กาญจนบุรี ยินดีต้อนรับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 034-540963 ดูแล ใส่ใจ ห่วงใย ทุกครัวเรือน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองบัว
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ
ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน
เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
นางอมราลักษณ์ ใบบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสรรหาบุคลากร กองทุนหลักประกันสุขภาพ  
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
 
 
 
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [ 11 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 80 
เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านพุประดู่ [ 8 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 76 
เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 [ 15 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 72 
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไ่ตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือ [ 31 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 49 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไ่ตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือ [ 4 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 77 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไ่ตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดื [ 30 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 45 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
  หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ. ข่าวสารในเครือข่าย ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
 
   
 
​แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2453  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษา ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2467 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สถ. พ.ศ. 2566 - 2570 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว2455  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือทางวิชาการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการระบบสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมให้กับกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2446  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการเป็นผู้นำทางวิชาการ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2460  [ 11 ส.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว2463 [รายชื่อ]  [ 11 ส.ค. 2565 ]
กำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2452  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอเลื่อนกำหนดวันรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศครั้งแรก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2449  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ประสานงานโครงการ รายนายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ กสว. มท 0820.3/ว2445 [เอกสารแนบ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2444 [คู่มือฯ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กม. มท 0804.5/ว2419 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [QR-CODE]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2441 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ขอส่งฐานข้อมูลป่าชุมชนที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ กสว. มท 0820.3/ว2434 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [จังหวัดแนบท้าย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว2436 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.4/ว2426 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [บัญชีรายชื่อ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กค. มท 0803.3/ว2431 [รายชื่อ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2427  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การขยายเวลาการบันทึกข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2528  [ 9 ส.ค. 2565 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว116  [ 9 ส.ค. 2565 ]
หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว5605 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 9 ส.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.4/ว2423  [ 9 ส.ค. 2565 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2414  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2410  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2395  [ 8 ส.ค. 2565 ]
   
   
 
เบี้ยยังชีพ 08/2565 จำนวนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาศ 2565  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
กจ 0023.3/ว 575 ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ : มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
กจ 0023.2/ว 13137 ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2565  [ 9 ส.ค. 2565 ]    
กจ 0023.2/ว 13138 การตรวจสอบตำแหน่งและอัตราสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 9 ส.ค. 2565 ]    
กจ 0023.2/ว 13186 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  [ 9 ส.ค. 2565 ]    
กจ 0023.4/ว 13158 การพิจารณาอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการที่เป็นนิติบุคคล  [ 9 ส.ค. 2565 ]    
กจ 0023.3/ว 13226 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) เพิ่มเติม กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 9 ส.ค. 2565 ]    
กจ 0023.3/ว 12992 ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  [ 5 ส.ค. 2565 ]  
กจ 0023.3/ว 12908 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  [ 4 ส.ค. 2565 ]  
กจ 0023.5/ว 12898 การรับสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.)  [ 4 ส.ค. 2565 ]  
กจ 0023.3/ว 12860 ซักซ้อมแนวทางและขยายเวลาการสำรวจความต้องการเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร  [ 3 ส.ค. 2565 ]  
กจ 0023.3/ว 12852 ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุน การจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูง  [ 3 ส.ค. 2565 ]  
กจ 0023.2/ว 12807 สำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 2 ส.ค. 2565 ]  
กจ 0023.3/ว 12799 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  [ 2 ส.ค. 2565 ]  
กจ 0023.3/ว 12779 ส่งหนังสือรายงานผลการดำเนินการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พ.ศ. 2561 - 2565  [ 2 ส.ค. 2565 ]  
กจ 0023.3/ว 12143 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2565)  [ 2 ส.ค. 2565 ]  
กจ 0023.3/ว 12756 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕65)  [ 2 ส.ค. 2565 ]  
กจ 0023.3/ว 12768 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565)  [ 2 ส.ค. 2565 ]  
กจ 0023.3/ว 12763 ขอส่งแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ. 2565 และแผนการจัดสรรน้ำ และเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตชลประทาน พ.ศ. 2565  [ 2 ส.ค. 2565 ]  
กจ 0023.3/ว 12812 แนวทางการเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 2 ส.ค. 2565 ]  
   
   
 
อบต.หนองบัว ประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองนกแก้ว ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งเนื่องในวันฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พ [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองนกแก้ว ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่เขตความรับผิดชอบตำบลหนองนกแก้ว [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองนกแก้ว ร่วมกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองนกแก้ว ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเปิดช่องทางน้ำ ณ หมู่ที่1 บ้านหนองนกแก้ว [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองนกแก้ว โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองนกแก้ว ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าอำเภอเลาขวัญ เพื่อตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ ณ หมู่ที่ 9 บ้านหนอ [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองนกแก้ว การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเลาขวัญ ประจำปี 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองนกแก้ว ลงพื้นที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำที่ชำรุด ณ หมู่ 4. บ้านหนองจั่น [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองนกแก้ว ลงพื้นที่หมู่ 3 บ้านหนองงูเหลือม แก้ไขปัญหา เรื่องเส้นทางสัญจรของชาวบ้านที่ชำรุด [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองบัว ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองบัว ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองบัว (กองช่าง)ตัดกิ่งไม้ปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
อบต.หนองลู ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองบัว (กองช่าง)ลงตรวจสอบมาตรน้ำประปาในพื้นที่ [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
   
   
 


อบต.หนองนกแก้ว ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้สำหรับรถยนต์ส่วนกลางและเครื่องตัดหญ้า ประจำเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2565 ]


อบต.หนองลู ซื้อวัสดุตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกบ (สปสช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2565 ]


อบต.หนองลู ซื้อวัสดุตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเวียคะดี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2565 ]


อบต.หนองลู ซื้อวัสดุตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรค (กองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระเจดีย์สามองค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2565 ]


ทต.ลิ่นถิ่น ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2565 ]


อบต.หนองลู ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ ๓ ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 ส.ค. 2565 ]


อบต.หนองปลิง ซื้อเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2565 ]


อบต.หนองลู จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระเจดีย์สามองค์ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 ตามนโยบายของรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]


อบต.หนองลู จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเวียคะดี้ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]


ทต.ลิ่นถิ่น ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]


ทต.ลิ่นถิ่น ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]


อบต.หนองนกแก้ว จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]


อบต.หนองนกแก้ว จ้างเหมาบำรรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์โตโยต้า กระบะ 4 ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]


อบต.หนองนกแก้ว ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]


อบต.ไล่โว่ เช่าถังแก๊สพร้อมแก๊ส LPG จำนวน 4 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]


ทต.ลิ่นถิ่น ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการตกแต่งสถานที่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โด [ 4 ส.ค. 2565 ]


อบต.หนองลู ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ใน อบต.หนองลู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2565 ]


อบต.หนองนกแก้ว ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2565 ]


ทต.ลิ่นถิ่น ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2565 ]


อบต.หนองลู จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกบ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2565 ]
   
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
       
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
 
   
 


ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2565 ]ซื้อหนังสือเรียน ศพด.บ้านพุเลียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2565 ]ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2565 ]

 
   
 
จำหน่าย อะไหล่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม (14 มิ.ย. 2565)    อ่าน 26  ตอบ 0  
วัคซีนที่มาลงทะเบียนกัน ได้มาหรือยังครับ (11 พ.ย. 2564)    อ่าน 166  ตอบ 1  
ติดต่อ สอบถาม (11 พ.ย. 2564)    อ่าน 163  ตอบ 0  
   
 
 
 
 

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-

ลานกีฬา อบต.หนองบัว
 
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา
รับเรื่องปัญหาความต้องการและ
ข้อเสนอแนะของประชาชน
สายตรงปลัด
โทร : 086-164-7979
     
  GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
 
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
  ประมวลผลสำรวจ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
     
คำแนะนำการชำระภาษี
    ภาษีป้าย
    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   
     
 คู่มือประชาชน
  เอกสาร แบบฟอร์ม
    สำหรับติดต่อราชการ
   
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
KNOWLEDGE
MANAGEMENT
 
 
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
E-Service
 
แบบคำร้องขอบริการถังขยะ อบต.หนองบัว
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 094-2929987
Nongbua  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190 โทรศัพท์ : 034-540-963 โทรสาร : 034-540-963
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
จำนวนผู้เข้าชม 1,709,150 เริ่มนับ 5 ก.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10