หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
นายนิวัติ พงษ์โชติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
วิสัยทัศน์ อบต.หนองบัว
"หนองบัวน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการบริหารงานโปร่งใส
ใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมสนับสนุนการท่องเที่ยว"
ศาสนสถานในตำบลหนองบัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุเลียบ
1
2
3
4
5
 
 
 
Hot News
อบต.หนองบัว จ.กาญจนบุรี ยินดีต้อนรับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 034-540963
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองบัว
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ
ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน
เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
นายนิวัติ พงษ์โชติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสรรหาบุคลากร กองทุนหลักประกันสุขภาพ  
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 


-กิจการสภา- [ 6 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
 
 
 
 
 
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก [ 21 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 34 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อฝายน้ำล้น หมู่ที่ 7 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทร [ 20 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 30 
ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 7 บ้านพุประดู่ [ 16 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 32 
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือ และสาระสำคัญของสัญญาห [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 41 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 29 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 28 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 39 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
  หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ. ข่าวสารในเครือข่าย ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
 
   
 
สำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1602  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำหรับการโอน ย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน ตำแหน่งครู ของ อปท. สน.บถ. มท 0809.4/ว23  [ 27 ก.ค. 2564 ]
มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4290  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1572 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และเรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว106 [เอกสารแนบ]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ตบ. มท 0805.2/ว1583 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4281  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในด่านชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1599 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสารแนบ]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.8/ว1533  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1582  [ 27 ก.ค. 2564 ]
คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4244 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานศึกษาที่มีการศึกษาลักษณะพิเศษ สน.บถ. มท 0809.4/ว24  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ผ่อนผันการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ด่วน กค. มท 0803.3/ว1594  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) กพส. มท 0810.7/ว1593  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การแก้ไขมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริการงานการศึกษา ระดับต้น-สูง สน.บถ. มท 0809.4/ว22  [ 23 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการวงเวียนช่วยชีวิต ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/1590  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (Local Teacher Ad Hoc Team) กศ. มท 0816.3/ว1567  [ 23 ก.ค. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1575  [ 23 ก.ค. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1574  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1566  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1573 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1535 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.3/ว1559 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
   
   
 
กจ 0023.3/ว 13084 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
กจ 0023.1/ว 13075 แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
กจ 0023.3/ว 13076 ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
กจ 0023.3/ว 12885 ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ E-Publication เรื่อง แนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา และโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็ก  [ 23 ก.ค. 2564 ]    
กจ 0023.3/ว 12888 การดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [ 23 ก.ค. 2564 ]    
กจ 0023.3/ว 12896 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการตลาดที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)  [ 23 ก.ค. 2564 ]    
กจ 0023.4/ว 12911 การแจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน  [ 23 ก.ค. 2564 ]    
กจ 0023.3/ว 12771 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง ผลลัพธ์ของมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลต่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา  [ 21 ก.ค. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 12714 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โดวิด-19)  [ 20 ก.ค. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 12696 ขอเลื่อนการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท. ในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ  [ 20 ก.ค. 2564 ]  
กจ 0023.4/ว12729 แนวทางปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยและการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 20 ก.ค. 2564 ]  
กจ 0023.4/ว12713 การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยกรณีป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  [ 20 ก.ค. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 12567 แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 ก.ค. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 12470 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  [ 15 ก.ค. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 12340 การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ปีการศึกษา 2563  [ 14 ก.ค. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 12343 หารือการยื่นอุทธรณ์ภาษีป้ายของบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014  [ 14 ก.ค. 2564 ]  
กจ 0023.5/ว 12339 การจัดทำแบบสำรวจหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 14 ก.ค. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 12336 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 14 ก.ค. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 484 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจผ่านระบบ Google form การขยายเวลาในการจัดเก็บภาษีที่ดิน ปี 2564  [ 12 ก.ค. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 483 การคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  [ 12 ก.ค. 2564 ]  
   
   
 
อบต.หนองปลิง โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า2563 [ 24 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 27 
อบต.หนองนกแก้ว ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลหนองนกแก้ว [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองนกแก้ว โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ นายเชียนโพธิ์ทอง หมู่ 6 บ้านหนองรักษ์ [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองนกแก้ว ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 ณ หมู่ที่ 4 บ้านหนองจั่น [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองปลิง โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพแก่เด็กและเยาวชน [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองปลิง โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ 2563 [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองปลิง โครงการวันแม่ 2563 ของ ศพด.ตำบลหนองปลิง [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองปลิง โครงการประเพณีวันลอยกระทง 2563 ของสพด.ตำบลหนองปลิง [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.ไล่โว่ กำหนดราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 1 บ้านสะเน่อพ่อง [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.ไล่โว่ ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนท้องถิ่นจากสายงานประเภทท [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.ไล่โว่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไล่โว่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเ [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองนกแก้ว ใครบ้างที่ควรกักตัว Home isolation [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองนกแก้ว ประชาสัมพันธ์ มาตราการ Home isolation (การแยกกักตัวที่บ้าน) [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองปลิง โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 [ 21 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองนกแก้ว ประชาสัมพันธ์ รับคนเมืองกาญจน์กลับบ้านจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 21 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
   
   
 


อบต.หนองนกแก้ว จ้างเหมาบริการบุคคลอื่นเพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]อบต.หนองลู จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยศิลาทอง รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.๑๑๕-๐๐๓ บ้านพระเจดีย์สามองค์ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองลู กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๒๐ [ 23 ก.ค. 2564 ]อบต.หนองลู จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักเข้าบ้านห้วยกบ รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.๑๑๕-๐๐๔ บ้านห้วยกบ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองลู กว้าง ๖ เมตร ยา [ 23 ก.ค. 2564 ]อบต.ไล่โว่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง 0.85 ยาว 217 เมตร ลึก 0.825 เมตร หมู่ 1 บ้านสะเน่พ่อง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดรา [ 22 ก.ค. 2564 ]อบต.หนองลู ซื้อถุงยังชีพ สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โครติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]อบต.ไล่โว่ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อ คสล.หมู่ 2 บ้านกองม่องทะพร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]อบต.ไล่โว่ ก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง 0.85 ยาว 217 เมตร ลึก 0.825 เมตร หมู่ 1 บ้านสะเน่พ่อง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย [ 21 ก.ค. 2564 ]อบต.หนองปลิง จ้างขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ตรอกหมูสี บ้านเด่นคนงาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองปลิง กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ลึก ๓ เมตร มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ [ 21 ก.ค. 2564 ]อบต.หนองปลิง จ้างขุดลอกลำห้วยสาธารณประโยชน์โป่งข่อย บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลิง กว้าง ๘ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร ลึก ๓ เมตร มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๒๐ ล [ 21 ก.ค. 2564 ]อบต.หนองปลิง จ้างขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านเด่นคนงาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองปลิง กว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๗๒ เมตร ลึก ๔ เมตร มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๗,๖๒๕.๖๔ ลูกบาศ [ 21 ก.ค. 2564 ]อบต.หนองปลิง จ้างขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลิง กว้าง ๖๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร ลึก ๔ เมตร มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๖,๖๙๗.๘๖ ลูกบาศก์ [ 21 ก.ค. 2564 ]อบต.หนองปลิง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]อบต.หนองบัว จ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]อบต.หนองนกแก้ว จ้างซ่อมแซมโครมไฟฟ้าถนนอลูมิเนียมฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2x36 วัตต์ กิ่ง 1.50 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]อบต.หนองปลิง จ้างขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์หนองโกเอน บ้านหนองโกเอน หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองปลิง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖,๐๐๐ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๒๑,๐ [ 20 ก.ค. 2564 ]อบต.หนองปลิง จ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ปูพื้นผิวตามสภาพพื้นที่ พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๙ บ้านหน [ 20 ก.ค. 2564 ]อบต.หนองบัว จ้างป้องกัน และกำจัดปลวด มด แมลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]ทต.ลิ่นถิ่น ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]อบต.หนองนกแก้ว ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]อบต.หนองนกแก้ว ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]

   
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
       
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
 
   
 


จ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]จ้างป้องกัน และกำจัดปลวด มด แมลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนระดับประถมศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564(เดือนกรกฎาคม 2564 - เดือนตุลาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 9 ก.ค. 2564 ]

 
   
 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ออกวันที่เท่าไหร่คะ (5 พ.ค. 2564)    อ่าน 23  ตอบ 1  
เว็บไซต์ (ชั่วคราว) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ใ (29 เม.ย. 2564)    อ่าน 15  ตอบ 0  
   
 
 
 
 

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-

วัดถ้ำขุนแผน
 
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา
รับเรื่องปัญหาความต้องการและ
ข้อเสนอแนะของประชาชน
สายตรงปลัด
โทร : 085-7001188
     
  GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
 
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
  ประมวลผลสำรวจ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
     
คำแนะนำการชำระภาษี
    ภาษีป้าย
    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   
     
 คู่มือประชาชน
  เอกสาร แบบฟอร์ม
    สำหรับติดต่อราชการ
   
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
KNOWLEDGE
MANAGEMENT
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 081-8579474
Nongbua  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190 โทรศัพท์ : 034-540-963 โทรสาร : 034-540-963
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
จำนวนผู้เข้าชม 54,125 เริ่มนับ 5 ก.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10