หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
นางอมราลักษณ์ ใบบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
วิสัยทัศน์ อบต.หนองบัว
"หนองบัวน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการบริหารงานโปร่งใส
ใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมสนับสนุนการท่องเที่ยว"
ศาสนสถานในตำบลหนองบัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุเลียบ
1
2
3
4
5
 
 
 
Hot News
อบต.หนองบัว จ.กาญจนบุรี ยินดีต้อนรับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 034-540963 ดูแล ใส่ใจ ห่วงใย ทุกครัวเรือน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองบัว
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ
ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน
เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
นางอมราลักษณ์ ใบบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสรรหาบุคลากร กองทุนหลักประกันสุขภาพ  
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
 
 
 
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ราชการศูนย์พัฒน [ 12 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 59 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ราชการองค์การบร [ 12 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 35 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [ 11 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 205 
เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านพุประดู่ [ 8 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 191 
เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 [ 15 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 176 
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไ่ตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือ [ 29 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 73 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไ่ตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดื [ 30 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 51 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไ่ตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึงเดือ [ 30 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 60 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไ่ตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือ [ 31 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 130 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไ่ตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือ [ 4 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 214 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
  หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ. ข่าวสารในเครือข่าย ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
 
   
 
หารือการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างตามประเภทของสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว4870  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2278 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลความประสงค์ของเทศบาลเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2264  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนผ่านกิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี กศ. มท 0816.3/ว2269 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ.DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109 - 65) (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2306 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ผ่านระบบ (ปพ.3) ออนไลน์ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2231 สิ่งที่ส่งมาด้วย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การปรับปรุงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2279  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การหารือการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล กม. มท 0804.3/ว2290 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2281 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2297 เอกสารไฟล์ word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.3/ว4706  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.5/ว13  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) ของรัฐบาลญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2289  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว2251 เอกสารแนบ  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2267 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7461-7503 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2265 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2163 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2162 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กค. มท 0803.3/ว2250 เอกสาร word  [ 1 มิ.ย. 2566 ]
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2222 เอกสาร word  [ 31 พ.ค. 2566 ]
การประชุมสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) สน.บถ. มท 0809.4/ว2219 กำหนดการฯ  [ 31 พ.ค. 2566 ]
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่ กสว. มท 0820.3/ว2189 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2188 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2211 กำหนดการฯ เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
   
   
 
กจ.0023.4/ว 496 เรื่องโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE)  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
กจ 0023.2/ว 489 ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  [ 2 มิ.ย. 2566 ]  
กจ0023.4/ว8956 กำหนดหลักเกณฑ์การเขียนลายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของอปท.  [ 31 พ.ค. 2566 ]  
กจ 0023.5/ว 9000 โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566  [ 31 พ.ค. 2566 ]  
กจ 0023.5/ว 8914 ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 30 พ.ค. 2566 ]  
กจ 0023.2/ว 8779 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ครั้งที่ 14 (ทต.)  [ 29 พ.ค. 2566 ]  
กจ 0023.5/ว 8805 การลงนามถอนเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ค. 2566 ]  
กจ 0023.3/ว 8748 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2566  [ 26 พ.ค. 2566 ]  
กจ 0023.2/ว 466 สำรวจรายชื่อผู้ประสงค์จะเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 26 พ.ค. 2566 ]  
กจ 0023.2/ว 8667 การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ครั้งที่ 14 (อบต.)  [ 25 พ.ค. 2566 ]  
กจ 0023.5/ว 464 การโอนเงินรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา)  [ 24 พ.ค. 2566 ]  
กจ 0023.5/ว 8628 การสมัครใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้นในระบบ KTB Corporate Online  [ 24 พ.ค. 2566 ]  
กจ 0023.3/ว 8604 แนวทางการบริหารงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  [ 24 พ.ค. 2566 ]  
กจ 0023.3/ว 8595 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหืประจำท้องที่ ผ่านสื่ออิเล้กทรอนิกส์  [ 24 พ.ค. 2566 ]  
กจ 0023.3/ว 8514 ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 [ แนบ1 ]  [ 23 พ.ค. 2566 ]  
กจ 0023.2/ว 8455 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น-สูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์  [ 22 พ.ค. 2566 ]  
กจ 0023.1/ว 443 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม  [ 18 พ.ค. 2566 ]  
กจ 0023.5/ว 445 การโอนเงินรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา) มีนาคม 2566  [ 18 พ.ค. 2566 ]  
กจ 0023.3/ว 8212 การจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้สูงอายุ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกคืนและได้นำส่งเงินคืนเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว  [ 16 พ.ค. 2566 ]  
กจ 0023.5/ว432 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบKTB Corporate Online [ แนบ1 ]  [ 12 พ.ค. 2566 ]  
   
   
 
อบต.หนองนกแก้ว องค์การบริหาร​ส่วน​ตำ​บ​ลหนอง​นกแก้ว​ขอประชาสัมพันธ์​ วัน​ เวลา​ ในการฉีดพ่นหมอก [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองนกแก้ว มอบหมายงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เข้าระงับเหตุไฟไหม้ [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองลู โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองนกแก้ว องค์​การบริหาร​ส่วน​ตำ​บ​ลหนอง​นกแก้ว​ได้​ดำเนินการรณรงค์​ร่วมกับรพ.สต.บ้านหนองเ [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองนกแก้ว วันที่ 7มิถุนายน 2566 นายพงศ์ฐกรณ์ โพธิ์พรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกแก้ [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองนกแก้ว วันที่ 7มิถุนายน 2566 นายพงศ์ฐกรณ์ โพธิ์พรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกแก้ [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองลู รายงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองลู ประชาสัมพันธ์โครงการ อบต สัญจร ออกให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองนกแก้ว วันที่ 5 มิถุนายน 2566 นายพงศ์ฐกรณ์ โพธิ์พรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน [ 5 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองนกแก้ว วันที่​ 2​ มิถุนายน​ 2566​ นายพงศ์​ฐ​กรณ์​ โพธิ์​พรหม​ นายก​องค์​การบริหาร​ส่วน​ [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองนกแก้ว วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายพงศ์ฐกรณ์ โพธิ์พรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกแก [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองนกแก้ว กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2566 โดยการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เพื่อเ [ 1 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองนกแก้ว ประชุม​สภา​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบล​หนอง​นกแก้ว​ สมัยวิสามัญ​ สมัยที่ 2 ครั้งที่ [ 1 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองนกแก้ว องค์​การบริหาร​ส่วน​ตำ​บ​ลหนอง​นกแก้ว​ได้​รณรงค์วันงดสูบบุหรี่​โลก​ เลิกสูบ​ ลดเ [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ไล่โว่ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไ่โว่ สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
   
   
 


อบต.หนองลู ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล.เป็นบล็อกคอนเวิร์ส ซอย 2 หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 มิ.ย. 2566 ]


อบต.หนองปลิง ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.หนองปลิง ซื้อวัสดุสำนักงาน ( ๓ ชั้นไม้โล่ง ) จำนวน ๗ อัน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.หนองลู จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหมพัฒนา ประจำเดือนมิุนายน พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.หนองลู จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นบล็อกคอนเวิรฺ์ส บริเวณหน้าบ้านครุริ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.หนองปลิง จ้างเหมาเครื่องจักรกล (รถแบ็คโฮ) ขนาด PC๑๕ แรงม้า ขุดวางท่อประปา PVC ๒ นิ้ว เพื่อดำเนินการแก้ไขระบบประปาภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โดยวิธีเฉพ [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.หนองปลิง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารและบริเวณภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองโกเอน ตำบลหนองปลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2566 ]


ทต.ลิ่นถิ่น ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม) ยู.เอส.ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซี.ซี. จำนวน ๑๓๐ วันทำการ สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒ [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.หนองบัว ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]


อบต.หนองบัว ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]


อบต.หนองปลิง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]


อบต.หนองปลิง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]


อบต.หนองปลิง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]


อบต.หนองปลิง จ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๖๖ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]


อบต.หนองปลิง จ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมแซม และบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ ๔๑๑ กาญจนบุรี กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]


ทต.ลิ่นถิ่น จ้างขออนุมัติจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านวรรณา สุมณฑา หมู่๗ บ้านนามกุย ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ความก [ 2 มิ.ย. 2566 ]


อบต.หนองปลิง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองนกออก - หนองไก่ต่อ หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองนกออก ตำบลหนองปลิง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไ [ 2 มิ.ย. 2566 ]


อบต.หนองลู ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 มิ.ย. 2566 ]


อบต.หนองบัว จ้างจัดทำป้ายการจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]


อบต.หนองนกแก้ว จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]
   
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
       
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
 
   
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]จ้างจัดทำป้ายการจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]

 
   
 
สอบถามการสำรวจสุนัขและแมว ปี 2566 (13 มี.ค. 2566)    อ่าน 41  ตอบ 1  
สล็อตเว็ปตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ (10 ก.ย. 2565)    อ่าน 70  ตอบ 0  
จำหน่าย อะไหล่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม (14 มิ.ย. 2565)    อ่าน 111  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-
ลานกีฬา อบต.หนองบัว
 
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา
รับเรื่องปัญหาความต้องการและ
ข้อเสนอแนะของประชาชน
สายตรงปลัด
โทร : 086-164-7979
     
  GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
 
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
  ประมวลผลสำรวจ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
     
คำแนะนำการชำระภาษี
    ภาษีป้าย
    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   
     
 คู่มือประชาชน
  เอกสาร แบบฟอร์ม
    สำหรับติดต่อราชการ
   
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
KNOWLEDGE
MANAGEMENT
 
 
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
E-Service
 
แบบคำร้องขอบริการถังขยะ อบต.หนองบัว
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 094-2929987
Nongbua  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190 โทรศัพท์ : 034-540-963 โทรสาร : 034-540-963
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
จำนวนผู้เข้าชม 3,354,183 เริ่มนับ 5 ก.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10