หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 

อุทยานแห่งชาติน้ำตกเอราวัณ

สะพานข้ามแม่น้ำแคว ทางรถไฟสายมรณะ

วัดถ้ำเสือ

เมืองที่มีความหลายทางวัฒนธรรม

อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี
1
2
3
4
5
   
สภาพทั่วไป
 
ภูมิประเทศ
  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขา ที่ราบเชิงเขา และพื้นที่ราบริมฝั่งแม่น้ำ มีแม่น้ำศรีสวัสดิ์(แควใหญ่ไหลผ่าน)
 
ภูมิอากาศ
  ลักษณะภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้
 
ฤดูร้อน เริ่มเดือน ก.พ. - พ.ค.
 
ฤดูฝน เริ่มเดือน มิ.ย. - ต.ค.
 
ฤดูหนาว เริ่มเดือน พ.ย.- ม.ค.
 
การสาธารณสุขในตำบล
 
ร้านขายยา จำนวน 2 แห่ง
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100
 
ความปลอดภัยในตำบล
 
จุดตรวจตำบลหนองบัว จำนวน 1 แห่ง
 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
จำนวน 80 คน
 
อาสาสมัคร "กู้ชีพกู้ภัย" จำนวน 35 คน
 
แหล่งน้ำ
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
แม่น้ำแควใหญ่
 
ลำห้วย
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
ประปาหมู่บ้าน
 
บ่อน้ำบาดาล
 
การสื่อสารในตำบล
 
ประชาชนในเขตตำบลหนองบัวใช้
โทรศัพท์มือถือเป็นส่วนมากโทรศัพท์
บ้านและสาธารณะมีส่วนน้อย
 
ประชาชนสามารถใช้บริการที่ทำการ
ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญ
จนบุรีและที่ทำการไปรษณีย์ตำบล
ลาดหญ้าและบริการจากหน่วยงาน
เอกชนต่าง ๆ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
การศึกษาในตำบล

ประเพณีและงานประจำปี
 
ประเพณีตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่
 
ประเพณีสงกรานต์
 
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
 
ประเพณีการทำบุญวันสำคัญทางศาสนา เช่นวันวิสาขบูชา,วันมาฆบูชา,วันอาสาฬหบูชา ,วันเข้าพรรษา,วันออกพรรษา,วันพระ,วันอาทิตย์
 
ประเพณีลอยกระทง
 
งานประจไปีหลวงปู่ยิ้ม หลวงปู่เหรียญ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ แกงบวน แยมหยวก น้ำพริกกะปิมอญ เมี่ยงดอกบัว น้ำรากบัว

สินค้าพื้นเมือง
 
ชาใบหม่อน ลุงกิมเซี้ยง ธนะกฤษ์ เจ้าแรกในจังหวัดกาญจนบุรี กว่า 18 ปี
 
องุ่นไร้เมล็ด ไร่ศิวริทธิ์
 
น้ำหอมโมกราชินีของศูนย์วิจัยสมุนไพร ม.ราชภัฎกาญจบุรี
 
ยานวดน้ำมันไพลของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เกษตรปลูกพืชขสมุนไพร
 
กลุ่มกล้วยเบรกแต,ขลุ่ย,มีด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุเลียบ
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่านางเย้อ
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุประดู่

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง
 
โรงเรียนบ้านหนองบัว
 
โรงเรียนบ้านพุเลียบ
 
โรงเรียนสมาคมศิษย์เก่าราชินี
 
โรงเรียนบ้านพุประดู่

โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 4 แห่ง
 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

โรงเรียนขยายโอกาศถึงระดับมัธยมศึกษา
จำนวน 1 แห่ง
 
โรงเรียนบ้านพุเลียบ

โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง จำนวน 1 แห่ง
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
การคมนาคม

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาอื่น ๆ มีเพียงบางส่วน

วัด จำนวน 5 แห่ง
 
วัดถ้ำขุนแผน(วัดพุทธาวาส) หมู่ที่ 4
 
สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำมะเกลือ(วัดถ้ำมะเกลือ)
 
วัดถ้ำประทุน หมู่ที่ 5
 
วัดพุเลียบ หมู่ที่ 5
 
วัดพุประดู่ หมู่ที่ 7

สำนักสงฆ์ จำนวน 5 แห่ง
 
สำนักสงฆ์ทุ่งแสงสว่างเจริญธรรม หมู่ที่ 6

การคมนาคมขนส่งภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองบัวใช้ทางบกมีรถโดยสารประจำ
ทางผ่านหลายสาย ดังนี้
 
สายมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
 
สายกาญจนบุรี - สังขละบุรี
 
สายกาญจนบุรี - บ้องตี้
 
สายกาญจนบุรี - บ้านเก่า
 
สายกาญจนบุรี - พุน้ำร้อน
 
ไฟฟ้าในตำบล
ประปาในตำบล

ในตำบลหนองบัวใช้กระแสไฟฟ้าจากการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกาญจนบุรี นอกจากนี้ตามถนน และซอยต่าง ๆภายในตำบล หนองบัวได้จัดให้มี ไฟฟ้าสาธารณะเพื่อประชาชนที่สัญจรไปมา
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


ประชาชนในเขตตำบลหนองบัวใช้น้ำประปา
จากการประปาหมู่บ้านในการอุปโภคและบริโภค ประมาณ 90 % และใช้น้ำประปาร่วมกับน้ำ
จากบ่อบาดาลอีกประมาณ 10%

 
การรวมกลุ่มของประชาชน
 

อุตสาหกรรม
 
มีโรงงานอุตสาหกรรม เกี่ยวกับพลาสติก โรงงานพลาสติสสิโม่ จำกัด หมู่ที่ 4 บ้านพุเลียบ

กลุ่มอาชีพ
 
กลุ่มชาใบหม่อน กลุ่มค้าขาย
 
กลุ่มเลี้ยงโคขุน กลุ่มเลี้ยงปลาสวยงาน
 
กลุ่มอาชีพเลี้ยงแพะ กลุ่มอาชีพทำไร่อ้อย
 
กลุ่มอาชีพเกษตรกรเลี้ยงโค
 
กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า
 
กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชสมุนไพร (ดีปลี)

 
 
กลุ่มเลี้ยงไก่สามสายพันธุ์
 
กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง
 
กลุ่มอาชีพขายเสื้อผ้าตลาดนัด
 
กลุ่มอาชีพเลี้ยงไก่เนื้อพันธุ์พื้นเมือง
 
กลุ่มอาชีพเกษตรผสมผสาน
 
กกลุ่มอาชีพทำลูกปรคบสมุนไพร
 
การท่องเที่ยว
 

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น วัดถ้ำขุนแผน ,ศูนย์วัฒนธรรม (มหาวิทยาลัย
ราชภัฎกาญจนบุรี) ,โบราณสถาน โบราณวัตถุ ,
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี


แหล่งท่องเที่ยวโรงแรม และร้านอาหารที่มีชื่อเสียงที่มนุษย์ขึ้น เช่น
 
ไร่ศิวริทธิ์เป็นสวนองุ่นไร้เมล็ด
 
ร้านอาหารคีรีมันตรา
 
ฟาร์มวิลเลจทูคาเฟ่ , ร้าน B&B coffee
 
ร้านกาแฟภู , ร้านกาแฟ EOD
 
ร้านอาหารลาบร้อยเอ็ด
 
ร้านอาหารแพรวพลอย โรงแรมศิลาลัย
(อยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี)
 
ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จ.กาญจนบุรี โทร : 034-540-963
รับเรื่องร้องเรียน โทร 087-8579474
จำนวนผู้เข้าชม 4,226 เริ่มนับ 29 เม.ย. 2564  
จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10